Runboard.com
You're welcome.
Homo Balkanikus

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Homo Balkanikus Jukebox
BjeloDugme
1. mesto 2. mesto
3. mesto 4. mesto
5. mesto 6. mesto
7. mesto 8. mesto
9. mesto 10. mesto

runboard.com       Sign up (learn about it) | Sign in (lost password?)

Page:  1  2 

 
vuka65 Profile
Live feed
Blog
Friends
Miscellaneous info

Head Administrator

Registered: 06-2005
Posts: 254
Karma: -2 (+4/-6)
Reply | Quote
Re: Sionski Priorat - Protokoli


PROTOKOL BR 11
Vi znate, braæo, da èovekovu eteriènu strukturu vizionari redovno predstavljaju kao arapski broj osam ( . Položena "osmica" je i simbol za beskonaèno, ali u dualistièkom tumaèenju oznaèavava i palog èoveka. U onom gornjem delu nalaze se tri energetske taèke koje korespondiraju sa višim sferama, zahvaljujuæi kojima èovek ima sposobnosti koje ga izdvajaju od ostalih životnih oblika u prirodi. Donja "kuglica" je inaèe malo "otškrinuta" ima mali otvor i to se lepo vidi na našim hijeroglifima na zidovima piramida, i poseduje dve taèke koje su u vezi sa nižim, biološkim sferama, omoguæujuæi èoveku normalno funkcionisanje na ovom svetu Ovo suženje "osmice" predstavlja obièno zatvoreni levak koji mi nastojimo da proširimo i preko levkaste spirale uðemo u gornji zabran. U ovom gornjem delu prebiva to božansko Sveto Trojstvo, protiv koga se mi borimo. Svakako ste upoznati da smo delovanjem preko heksagrama i pentagrama uspeli da tu èovekovu eteriènu strukturu prekomponujemo, "levak" sasvim "deflorišemo" i energetske sadržaje pomešamo. Zato imate na svetu mnogo tih prizmenih biologistièkih ljudskih primeraka s izraženom plotskom prirodom, što nama može samo da koristi, jer su njihovi mišiæi naše udarne pesnice upotrebljive u svakom trenutku. Nama nisu potrebni ljudi koji misle. U sadašnjem trenutku radimo na tome da èoveèanstvo dobije pentagramsku energetsku strukturu što æe savršeno korespondirati sa sistemom piramida koje æe u konaènom svom rasporedu biti kraci ogromnog heksagrama što pokriva svaki kutak planete. Tehnièki, to je veoma jednostavno izvesti: iznad šest energetskih taèaka Zemlje (na mestima najjaèeg zraèenja) instaliraju se veliki sateliti (naravno piramidalne forme) koji æe odozgo odašiljati ekvivalentne talase. Preko njih, kao putem svevideæeg oka možemo kontrolisati i ovdašnji živi i neživi svet, i naravno planetarno menjati svest svakog pojedinca.
---
Plavi Dunav

6/27/2005, 11:58 pm Link to this post Send Email to vuka65   Send PM to vuka65
 
vuka65 Profile
Live feed
Blog
Friends
Miscellaneous info

Head Administrator

Registered: 06-2005
Posts: 254
Karma: -2 (+4/-6)
Reply | Quote
Re: Sionski Priorat - ProtokoliPROTOKOL BR. 12
Da se vratimo na temu o Isusu iz Nazareta. Mi sa njim još nismo završili jer se on neprestano vraæa kroz pojedince, grupe ili narode, što nas dovodi u situaciju da tu stvar sa žrtvovanjem vrlo èesto upražnjavamo. Ovde na Zapadu, gde smo se definitivno ustolièili, mnoge smo od njega odvojili insistirajuæi na prièi o razapinjanju, klinovima, mukama, procesu njegovog umiranja, Longinovom koplju. I krvnika Longina uspeli smo da proglasimo za sveca. Što se tièe našeg brata Pontija Pilata, vi ga, mlaða braæo, morate uvek imati kao svetli uzor. Kada je ona jevrejska rulja krenula za Isusovim uèenjem, naše Rimsko carstvo našlo se u velikim problemima. Jerusalim je bio pod rimskom jurisdikcijom i predstavljao je, kao što znamo, jediu od sitnijih provincija carstva. Svaki pokret, bunt ili otcepljenje jednog dela dovelo bi do lanèane reakcije èiji bi krajnji ishod bio raspad carstva, a time i sistema. Sa pobunama Jevreja imali smo posla još u starom Egiptu, o èemu smo veæ govorili, i naravno, jasna je ta linija animoziteta koja ih prati. Kad se Isus Nazareæanin konaèno spiritualno razvio i formirao imao je trideset godina. Do tog doba uspeo je da zametne tragove, a ni njegov uticaj nije bio naroèito velik. Kao u svakoj pokorenoj zemlji, mi smo i u Judeji uspostavili vlast preko domaæih izdajnika. To je delotvorno pravilo svetog Corpus iuris civilis, koga se odvajkada držimo. Da bi zadržali svoje pozicije, sloj inteligencije, sveštenstva i lokalnih politièara bio je spreman da se odrekne i svog naroda, vere i imena. Zaista je lako vladati ljudskim materijalom. Ali kad je Isus poèeo da govori o jednakosti meðu ljudima, da uèi o prevazilaženju mržnje, zlobe i uopšte svakog zla koje potièe od pojedinca, što je za nas motorna snaga i veoma važan oslonac u tehnici vladanja, kad je poèeo sa milosrðem, dobrotom i ljubavlju da obasipa ljude oko sebe, menjajuæi i njihov pogled na svet i njihovu energetsku strukturu, pa i sam njegov život, bio je to alarmantni znak da su naša kola krenula niz stranu. Morali smo hitno da delujemo. Moram da priznam strašnu èinjenicu da se njegova slava meðu Jevrejima gotovo sasvim proširila. Da to ne bi išlo dalje, širili smo glasine da je lažov, da su to jevrejska posla, uz krilaticu "credat Iudaeus, non ego" (neka to veruje Jevrejin, a ne ja). Shvatili smo da æe on od njih napraviti nepobediv narod koji æe sliku sveta potpuno izmeniti. Za nas tu nije bilo mesta. On ih je uèio novim
naèinima leèenja, novim sistemima reanimacije, a naše alhemijske i hemijske mešavine potpuno je ignorisao. Otkrio im je da "hemi" (egipatski - crno) predstavlja crnu nauku. Videli smo da ih osim u transfer znanja uvodi i u tajnu brzog transporta, u savlaðivanje prostornih dimenzija, da ih upuæuje na korišæenje èistih energija, izvora sasvim drugaèije hrane - ali pod uslovom da krenu njegovim stopama, da zaborave naše vrednosti, izmene pogled na svet, zapravo da postanu sasvim kao on. U njegove tehnike nismo mogli da prodremo, ali znamo da je od svojih sledbenika tražio da se drže principa koje im je on propovedao da æe svi tim znanjima biti obdareni. Hteo je da svi meðusobno harmonièno korespondiraju, poput zemlje sa ostalim planetama, ili galaksija u vasioni. Ovo je nudio èitavom èoveèanstvu. Hvatala nas je panika od tako užasnog raspleta dogaðaja.


---
Plavi Dunav

6/27/2005, 11:59 pm Link to this post Send Email to vuka65   Send PM to vuka65
 
vuka65 Profile
Live feed
Blog
Friends
Miscellaneous info

Head Administrator

Registered: 06-2005
Posts: 254
Karma: -2 (+4/-6)
Reply | Quote
Re: Sionski Priorat - Protokoli


PROTOKOL BR. 13
Pred nama je bilo nekoliko rešenja:
1) Da ga pustimo da radi i deluje i dalje: ovo je i kao pomisao bilo neprihvatljivo.
2) Da ga neko od naših ljudi neèujno ukloni. Meðutim, ovakvo rešenje u pokorenoj provinciji bi izazvalo bunt veæ širokog sloja sledbenika a to bi, kako smo rekli, bilo opasno i za carstvo. Sa mistiènog aspekta, nije dobro da se ubija èovek od znanja, jer to izaziva spiralu nesreæe.
3) Da ga eliminišu sami pripadnici naroda iz koga je potekao. Ovo treæe rešenje bilo je najprihvatljivije, ali najteže izvodljivo. Zato smo ukljuèili samog Majstora, operativca iz sektora upravljanja i održavanja vlasti u prekomorskim zemljama. Zbog svog podviga na kraju je proizveden u Velikog Majstora: svakako, veæ znate da je reè o našem bratu prokuratoru Pontiju Pilatu. Zadatak Pontija Pilata nije se razlikovao ni po cilju ni po metodama od onog što i danas radimo kada u nekoj
dalekoj, slabijoj, polukolonijalnoj zemlji sprovodimo svoje interese. Sve neophodne mere stajale su nam na raspolaganju: finansijska sredstva za korupciju, zakonska sredstva za zastrašivanje. Vladali smo ondašnjim medijima, upravljali javnim mnjenjem. Tako je Pontije Pilat uz pomoæ nekoliko pažljivo izrežiranih incidenata i pravovremeno puštenih glasina uspešno izvršio svoj zadatak i sproveo našu volju. Mora se priznati da je bio pravi majstor svog zanata. Pošto je celu komediju odigrao virtuozno, postao je primer za naše buduæe kadrove, ne samo u službeno priznatim ložama, veæ ništa manje i kod naše nestašne braæe mafije. Njegova umešnost došla je, kao što znamo, do izražaja na suoèenju kojom prilikom smo postigli:
a) da nam Jevreji kroz istoriju budu zahvalni što smo ih oslobodili vodeæeg disidenta njihove vere. Mislim da æe za tu uslugu biti naši veèiti dužniui i da
æemo im mi taj dug u ratama i dalje naplaæivati kroz:
- korišæenje njihovih imena
- stvaranje fame o judeo-plutokratiji
- manipulacije antisemitizmom
- usmeravanje opštenarodnog gneva sa nas na njih;
b) da èitava operacija ostane strogo u okviru domaæih, internih poslova.Uostalom, sve je jasno, crno na belo, zapisano: i ko je zahtevao smrtnu kaznu i kako je Pilat hteo tome da se suprotstavi (o ljudskim pravima je i tada trebalo voditi raèuna, zar ne?), naravno u onoj meri i na onaj naèin koji æe izazvati suprotan efekat, i kako im je èak pružio priliku da odaberu pravog kriminalca, i kako je napokon, tek nakon njihovog insistiranja, doneo pravednu presudu u duhu i po slovu zakona. Bitno je da je Pilat svojim pranjem ruku sebe pred samim osuðenikom prikazao kao sitnog službenika,tek neznatnu kariku viših instanci (setimo se brata Ajhmana), postigavši time izuzetno važan i u dosadašnjim istraživanjima previðan cilj – a to je da eventualni gnev žrtve preusmeri sa sebe na onog koga je ta ista žrtva u svojim poslednjim èasovima dozivala i pitala ga zašto ju je napustio. Jer, moramo razumeti bojazan Pontija Pilata, s obzirom na osuðenikove dotadašnje sposobnosti i èuda koja je prireðivao. Nije se, naime, mogla iskljuèiti moguænost da ovaj i nad njim izvrši neki atentat - možda s odloženim dejstvom;
c) sa istorijskog stanovišta to nam je omoguæilo da se pripremimo za preuzimanje disidentovih ideja, da ih postepeno preinaèujemo i prizemljujemo - izmeðu ostalog
upravo ovde, u našem Institutu - i da kasnije u njegovo ime zavladamo skoro èitavim svetom, sprovodeæi istu doslednu politiku od starog Egipta, Rimskog carstva, krstaških pohoda, kolonijalnih ratova, buržoaskih i proleterskih revolucija, svetskih ratova do današnjeg multinacionalnog porobljavanja.
---
Plavi Dunav

6/28/2005, 12:01 am Link to this post Send Email to vuka65   Send PM to vuka65
 
vuka65 Profile
Live feed
Blog
Friends
Miscellaneous info

Head Administrator

Registered: 06-2005
Posts: 254
Karma: -2 (+4/-6)
Reply | Quote
Re: Sionski Priorat - Protokoli


PROTOKOL BR. 14
O KORNjAÈI I SKARABEJU
Vi vrlo dobro znate, vrli moji fra masoni, da obièna svetina misli da su naši stari egipatski sveštenici nosili oko vrata jednu vrstu krsta ANKH. Naravno samo mi znamo da ovde uopšte nije reè ni o kakvom krstu veæ o kljuèu koji simbolièki otvara devet brava naših tajni. Na njemu se što se uvek previða, nalazi i skarabej. Mnogi od vas verovatno nisu ni razmišljali da smo i taj simbol uzeli kao talisman štiteæi se od naših neprijatelja. On je zapravo antinomija pravom simbolu dugoveènosti - kornjaèi, inaèe simbolu starih Indijanaca, narodu na kome smo izvodili sve oblike èišæenja. Pošto je osnovno u našem uèenju da mason posmatra prirodu i zakone u njoj, kako bi kasnije istom ovladao i potèinio je svojoj moæi,
veoma je važno da obrazložimo ovu temu. Dakle, kornjaèa kao životinja je dostojanstvena, nedostupna i èovek se sa njom lako identifikuje. Osim toga, ona je individualista što ne odgovara našem sistemu vrednosti, jer remeti odnose i poredak koji smo ustanovili. Zbog tih neodogovarajuæih osobina, a posebno šara za koje mistici naših protivnika kažu kako predstavljaju "simbole Božijeg javljanja i njegove oznake", o èemu ne volimo ni da govorimo jer nas to uznemirava, morali smo da pronaðemo adekvatan simbolièki antipod u prirodi. I konaèno smo ga našli: bio je to balegar – jelenak - skarabej. Pre svega, on pripada redu insekata i na taj naèin uvek podseæa naše sveštenike na to da ljudsko društvo moraju urediti kao što su ureðeni odnosi meðu insektima. Posebno valja obratiti pažnju na njihovu sposobnost specijalizacije za pojedine vrste delatnosti. Drugo, skarabej kotrlja balegu kojom se hrani, i to je veoma znaèajna asocijacija koja se može iskoristiti
prilikom proizvodnje hrane, u uslovima poveæanog priraštaja stanovništva. (Junk food; Mc Donald) Inaèe, kuglica balege predstavlja karikiranje simbola jajeta sa zametkom života. Postoji još jedan aspekt ovog simbola: držanje ljudi u pokornosti uz neophodnu prinudu da rade najgore i najprljavije poslove u zamenu za "veèni
život" i problematiène vrednosti našeg sistema. Balegar je pravi plod elementa zemlje sa svojom bojom noæi u prirodi i fosforescentnom zelenkastom bojom na "kljuèu, odnosno ANKH-u. Njegovi "rogovi" takoðe bude mnoštvo asocijacija i savršeno se uklapaju u sistem vrednosti imanentan našem Velikom Graditelju.
Masama ovo tumaèenje ne bi prijalo, te smo za njih dali objašnjenje da je skarabej metafora slike Sunca koje se samo iz sebe ponovo raða, "Bog koji postaje", odnosno insekt kao Bog. Evo šta znaèi imati insekta kao Boga. Imamo i istorijske dokaze o delotvornosti simbola skarabeja èiji je moæni duh preko obreda bio zaštitna aura sveštenika. Reè je o carstvu Maja, narodu koji je imao prilike da nas upozna u ovom našem liku: 'Tada se pojaviše bogovi skarabeji, nepošteni, oni
koji u nas staviše greh, oni koji behu kal zemlje... Pazite, govorite i postaæete bogovi ove zemlje". Na ovaj njihov vidoviti zapis morali smo da delujemo metodom nauènog opovrgavanja, jer je postojala opasnost da je veæ umnožen i razdeljen, tako da preventivno spaljivanje ne bi dalo nikakve rezultate: "Nije iskljuèeno da su tvorci te satirièke knjige nastale u uroðenièkim krugovima u borbi protiv osvajaèeva propovjedanja kršæanstva u oblièju tih skarabeja- osvajaèa smjerali na tuðinske svjeæenike'. Ovo je braæo moja, primer principa našeg delovanja u svakoj novoj sredini: domorodaèku kulturu prikazati varvarskom, uroðenièkom, primitivnom, ništavnom i van svih civilizacijskih tokova. Sledeæi korak je i da nosioci takve kulture budu proglašeni za bezvredne primerke ljudske
vrste koju, kao civilizacijski štetnu, valja eliminisati, a preostale primerke držati u ograðenim koralima, odnosno rezervatima, izbeglièkim radnim kampovima, logorima. Najvredniji delovi njihove zemlje i imovine doæi ce u naše ruke, a ostalo u ruke vojski naših poslušnika.


---
Plavi Dunav

6/28/2005, 12:02 am Link to this post Send Email to vuka65   Send PM to vuka65
 
vuka65 Profile
Live feed
Blog
Friends
Miscellaneous info

Head Administrator

Registered: 06-2005
Posts: 254
Karma: -2 (+4/-6)
Reply | Quote
Re: Sionski Priorat - Protokoli


PROTOKOL BR. 15
Poštovani skupe,
Ovde æemo razmotriti operativni tok naših zadataka. Primenjujuæi naše principe, pre svega obratite pažnju na karakter naroda u èijoj se sredini budete nalazili i delovali. Posebno obratite pažlju na slabosti kolektivnog narodnog duha; u tu svrhu æe vam pomagati naši eminentni psiholozi i psihijatri. Ukoliko budete išli oprezno i dosledno u primeni naših mehanizama i principa, imaæete priliku da se uverite da neæe proæi ni deset godina da se i najtvrdoglaviji karakter kako pojedinca, a tako i naroda ne promeni. Lista pokorenih naroda neumitno æe se produžavati. U stvari, za nas nema prepreka. Ukoliko i bude nekih nemira naša Nad-vlada æe primeniti mehanizme diktature. Èiste savesti mogu reæi da smo u datom trenutku mi i zakonodavci, i izvršna vlast, da mi kažnjavamo i mi vršimo pomilovanja. Mi upravljamo snažnom voljom, jer su u našim rukama parèiæi nekada silne partije, i raznih partija koje smo sada pokorili. U stanju smo da izazivamo neobuzdana èastoljublja, vrele požude i pohlepu, nemilosrdne osvete i pakosne mržnje. Od nas dolazi teror koji je sve zahvatio. U našoj službi nalaze se ljudi svih mišljenja i svih doktrina: restauratori monarhija, demagozi, socijalisti, fašisti, Komunisti, fundamentalisti i svakojaki utopisti. Mi smo sve uprezali u posao, tako da svaki od njih sa svoje strane podriva poslednje ostatke vlasti, starajuæi se da obori sav ustanovljeni red. Ova akcija je izmuèila sve države: razorene haosom i neredom one obièno vape za mirom spremne da za njega sve žrtvuju; ali mi im neæemo dati mira sve dok ne priznaju našu internacionalnu Nad-vladu otvoreno i pokorno sa obaveznim potpisom na tom dokumentu. Što se tièe partijskog života, partije æe biti brojne, razdrobljene i sve do jedne prepuštene našoj volji. Sve one æe biti meðusobno suprotstavljene i postojaæe dok ih mi budemo finansirali, jer primarna emisija svake zemlje mora biti u našim rukama. Obièno ih treba finansirati dok se vode meðustranaèke borbe, jer se na taj naèin deli i biraèko telo, ruši jedinstvenost nacionalne svesti a mi nastavljamo sa praksom divide et impera.
Da se pojedini narodi ne bi oslobodili našeg rukovodstva mi moramo s vremena na vreme prisno s njim opštiti, ako ne lièno a ono preko naše najvernije braæe. Kada preuzmemo vlast sa svetinom æemo kontaktirati i lièno, na trgovima, mitinzima, i uèiæemo ga pojedinim politièkim pitanjima na naèin kako nama bude odgovaralo. Dakle, mi moramo u svojim rukama imati i pokretati jurisdikciju, ekonomiju, izborne zakone, štampu, slobodu liènosti, a pre svega obrazovanje i vaspitanje kao UGAONI KAMEN-TEMEAAC slobodnog biæa, osloboðenog od samog sebe. Našim sistemom vaspitanja zabuniæemo, zavarati i uneti razvrat u gojsku omladinu putem vaspitanja na lažnim principima i teorijama. Pored postojeæih zakona, ne menjajuæi ih bitno veæ kvareæi ih samo protivreènim tumaèenjima mi postižemo izuzetne rezultate. Vi kažete da æe se na nas diæi s oružjem u rukama ako pre vremena proniknu u naše namere, ali i za taj sluèaj ovde na Zapadu razvili smo sisteme zaštite, takve da bi i najhrabrija srca zadrhtala: u svim metropolama i velikim gradovima su sprovedeni sistemi podzemnih hodnika i u sluèaju opasnosti one æe biti baèene u vazduh sa svim svojim organizacijama i dokumentacijom.
---
Plavi Dunav

6/28/2005, 12:03 am Link to this post Send Email to vuka65   Send PM to vuka65
 
vuka65 Profile
Live feed
Blog
Friends
Miscellaneous info

Head Administrator

Registered: 06-2005
Posts: 254
Karma: -2 (+4/-6)
Reply | Quote
Re: Sionski Priorat - Protokoli


PROTOKOL BR. 16
Danas poèinjemo sa ponavljanjem onog što sam veæ rekao i molim vas da upamtite da se vlade i narodi zadovoljavaju onim što im se pokaže. Naravno da oni nisu u stanju da vide nalièje stvari kad je za njih veselje i dobar provod najvažnija stvar u njihovim sitnim životiæima. Za našu politiku je veoma važno da se zna ova èinjenica; ona æe nam pomoæi kad preðemo na razmatranje podele vlasti, slobode govora, štampe religije (vere), prava udruživanja, jednakosti pred zakonom, neprikosnovenosti svojine, stana, poreza (ideja o skrivenom porezu), povratnom dejstvu zakona. Sva ta pitanja su takva da ih direktno i otvoreno pred narodom ne treba nikad dodirivati. U onim sluèajevima kad se moraju dodirnuti ne treba ih nabrajati, nego izjavljivati bez podrobnog izlaganja da mi priznajemo principe savremenog prava. Znaèaj tog preæutkivanjaje u tome što nam neimenovani princip ostavlja slobodu delovanja da pojedine, nama neodgovarajuæe segmente ovih pitanja neprimetno iskljuèujemo. Kada izvršimo državni prevrat mi æemo tada reæi narodima: sve je išlo strahovito rðavo, svi ste se namuèili. Mi razbijamo i ništimo uzroke vaših stradanja i muka: narodnosti, granice, raznolikost moneta, jezika. Naravno, vi ste slobodni da o nama iskažete svoj sud, ali može li on biti pravièan ako ga vi donesete pre nego što oprobate ono što æemo vam ponuditi. U tu svrhu organizovaæemo glasanje èiji æe rezultati pokazati praktiènu jednodušnost i jednoglasnost u volji naroda da mi njima vladamo. Toga radi, na glasanje nam moraju doæi svi, bez razlike u klasama i u cenzusu, da bi se ostvarila apsolutna veæina do koje se ne može doæi kod inteligentnih cezusnih klasa. Pored toga, moramo razvijati samosvest i samoživost pojedinaca, afirmišuæi ideju o nezavisnosti liènosti i tako postepeno slabiti i slamati znaèaj porodice kod svetine i njen tradicionalni vaspitni uticaj, i na taj naèin dobiæemo gomilu usamljenih poslušnika kao radni ili po potrebi vojni materijal, èiji nestanak nikoga neæe pogoditi niti æe izazvati uznemirenje mase. Osim toga, obavezno moramo odstranjivati izdvajanje individualnih umova, kojima gomila usmeravana našim uptustvima i idejama neæe dozvoliti ni da se istaknu, niti da se izjasne. Ova gomila mora biti dobro plaæena za ove prilièno prljave operativne poslove. Na taj naèin æemo stvoriti slepu moæ koja nikad neæe biti u stanju da deluje bez rukovodstva naših agenata, i koje æemo postaviti na mesto njihovih voða. Narod æe se potèiniti ovakvom režimu, jer æe znati da æe od ovih voða zavisiti zarade, pokloni i dobijanje drugih dobara. Plan uprave mora da potekne iz jedne glave, kao uostalom i plan Novog Svetskog Poretka što dolazi iz glave našeg Velikog Graditelja, kao sa vrha piramide, te se spušta naniže dok se ne spusti sasvim na široke narodne mase. Prema tome, mi možemo znati plan delovalja, ali ga ne možemo pretresati da ne bismo narušili njegovu genijalnost i vezu njegovih sastavnih delova, praktiènu snagu tajnoga smisla svake njegove taèke. Naši planovi neæe za sada dramtièno promeniti savremene ustanove. Oni æe samo zameniti postojeæu ekonomiju i službe u vezi sa istim. Pod raznim nazivima u svim zemljama postoji jedno te isto... Predsedništvo, Ministarstvo, Senat, Državni savet, Zakonodavno i Izvršno telo. Nije ni potrebno da vam objašljavam mehanizam ovih ustanova meðu sobom, jer
vam je to veæ dobro poznato. Obratite pažnju samo na to da svaka od pomenutih institucija odgovara nekoj važnoj državnoj funkciji, pri èemu vas molim draga braæo, da imate u vidu da reè "važan" ja ne vezujem za ustanovu nego za funkciju, prema tome, nisu važne ustanove nego njihove funkcije. Ustanove su podelile meðu sobom ove funkcije uprave - administrativnu, zakonodavnu, izvršnu, te su u
skladu sa tim poèele dejstvovati u državnom organizmu kao organ u èoveèijem telu Ako povredimo jedan deo u državnoj mašini država æe oboleti i odumreæe. A mi æemo se, da bi bili delotvorniji, infiltrirati poput smrtonosnih virusa u samu krv - eliksir života - dušu naroda. U ovoj republikanskoj eri cilj nam je da stvaramo karikaturu vlade, a predsednike æemo uzimati iz gomile naših robova. Sledeæa etapa je ustanovljavanje odgovornosti predsednika. Da bi naš plan savršeno funkcionisao izbor našeg predsednika mora biti veoma pažljiv. Pre svega to mora biti èovek u èijoj prošlosti ima nekih prikrivenih mrlja, dakle èovek sa senkom. Tada æe on postati verni izvršilac naših nareðenja plašeæi se da se ne otkrije njegova prošlost, ali i zbog težnje svojstvene svakom èoveku koji se dokopao položaja, da se održi što duže na vlasti, što mu omoguæava razlièite privilegije, preimuæstva i poèasti vezane za ovo zvanje. Narodna skupština æe prividno birati predsednika, ali njoj æe se oduzeti pravo da predlaže zakone i njegove izmene, jer æemo to pravo prepustiti "odgovornom predsedniku", lutki u našim rukama. Ovakva predsednièka vlast postaæe meta svakojakih napada, ali mi æemo mu dati moguænost samozaštite i nedodirljivosti. U sluèaju nereda i nezadovoljstva imaæe prava po svojoj volji da raspušta parlament, proglašava ratno stanje kao vrhovni zapovednik kompletne vojske te zemlje, u cilju zaštite novog republikanskog ustava, na èiju odbranu on ima pravo kao odgovorni predstavnik i èuvar tog ustava. Osim toga, sa uvoðenjem novog republikanskog ustava mi oduzimamo od skupštine pravo interpelacije o vladinim merama pod izgovorom èuvanja politièke tajne a pored toga ovakvim ustavom æemo smanjiti broj predstavnika do minimuma, èime æemo lagano gušiti interesovanje pojedinaca iz tih pokorenih naroda za politikom. Ukoliko se, i pored ovih naših aktivnosti, budu javlale takve strasti, onda æemo ih svesti na nulu proglasom i obraæanjem ka svenarodnoj veæini...Od predsednika æe zavisiti odreðivanje predsednika i potpredsednika Skupštine i Senata. Umesto stalnih sesija parlamenata mi æemo skratiti njihove sednice i njihovo zasedanje održavati jedanput u nekoliko meseci. Kao što smo rekli, predsednik - šef izvršne vlasti,
imaæe prava u sluèaju raspuštanja parlamenta da produži vreme za odreðivanje novog parlamentarnog skupa. Ali da posledice ovih nezakonitih postupaka ne bi snosio naš izabrani predsednik mi æemo dati ministrima i drugim višim administrativnim èinovnicima koji okružuju predsednika instrukcije da svojim merama zaobilaze njegova nareðenja, za šta æe oni sami biti odgovorni. Ovo æe biti takozvani organizovani birokratski haos... Naroèito preporuèujemo da se ova uloga da na vršenje senatu, Državnom savetu ili Ministarskom savetu, a ne posebnim liènostima.


---
Plavi Dunav

6/28/2005, 12:03 am Link to this post Send Email to vuka65   Send PM to vuka65
 
vuka65 Profile
Live feed
Blog
Friends
Miscellaneous info

Head Administrator

Registered: 06-2005
Posts: 254
Karma: -2 (+4/-6)
Reply | Quote
Re: Sionski Priorat - Protokoli


PROTOKOL BR. 17
Poštovani skupe,
Danas želim da pozdravim braæu iz zelene lože, i to je povod da na ovom sastanku osvežimo seæanje na još jednu slavnu liènost iz naših redova, Velikog majstora iz šestog veka Muhameda Kurejšita, najzaslužnijeg za zaustavljanje opasnog prodora hrišæanstva na tle naše prapostojbine. Zar smo mogli dozvoliti da duh hrišæanstva oskrnavi piramide, te simbole strukture duše Velikog Graditelja? Oni koji se nisu bavili ovom problematikom pitaæe se, možda, kakva je veza izmeðu Muhamedovog Alaha i Velikog Graditelja. Još jednom vas zato podseæam da je Alah samo jedna od emanacija našeg Graditelja što se vidi ne samo u delima njegovih poštovaoca i vernika veæ i u korenu te reèi: Ala - H – ala=aždaja, zmaj, dok je faringalni glas H samo dodatak što je jedna od osobina semitskih jezika, te velike jezièke porodice kojoj pripadate i vi, naša arapska braæo, a na èijem samom vrhu su, kao što znamo, prajezici vavilonski i staroegipatski, kao retki skupoceni crni biseri na kruni Velikog Graditelja. Muhamedova borba nije bila nimalo laka, a sa naroèitim pijetetom se seæamo njegove borbe u Meki za preotimanje Kabe, i usmeravanje njene kosmièke energije u naše duhovne ciljeve. Taj crni kubièni kamen bio je i ostao, baš poput obeliska koje smo postavili na sve važnije energetske taèke planete, jedan od glavnih stražara protiv Hristovih sila svetlosti i ljubavi koje su pretile da ovladaju svetom. Naši mistici veæ izvesno znaju da meteor koji se nalazi u njoj potièe sa bivše desete planete Sunèevog sistema - naše pradomovine. I pogledajte braæo draga koliki smo put prešli od tada do danas, sa kakvim smo sve silama nama strane harmonije morali da se borimo i koliko nam je trebalo da se napokon ujedinimo i dospemo na domak stvaranja jedne jedinstvene planetarne civilizacije pod našom upravom. Podsetimo se ovom prilikom i na našu išèezlu
prapostojbinu. Na Zemlju smo i došli zato što smo na njoj našli element od koga se naša propala planeta gotovo iskljuèivo sastojala - sumpora. Odavno su ljudi otkrili da je sumpor naš element. Njihovo Sveto pismo i kasnije studije puni su tih taènih uvida - ali to im naravno ništa nije pomoglo. I ja vam kažem braæo, ja vam štaviše sveèano obeæavam: nije daleko trenutak kada æemo opet, kao nekada u našoj slavnoj prošlosti punim pluæima, u slobodi udisati sumpor, èist sumpor. Malo ko zna - a i da zna to mu ništa ne bi vredelo - da kristalna struktura sumpora ne predstavlja ništa drugo veæ jedinstvo gornje i donje piramide. Upornim radom na èoveèanstvu na putu smo da i ljudskoj duši damo ovaj plemeniti oblik. Jer, kao što sumpor pomaže da se topi zlato i plemeniti metali tako æe i ljudska duša, kada je jednom zatvorimo u nemilosrdan okvir dvostruke piramide, poput prizme odnosno poslušnog objekta bespogovorno prihvatiti i reflektovati sve naše poruke.Podsetimo se još jednom: sulphra sunt animae mundi, quae in quator fucrant occultae corporibus (sumpor su duše sveta sakrivene u èetiri elementa). Kad taj zadatak bude ostvaren, moæi æemo napokon da kažemo da smo na ovoj planeti kao u svojoj rodnoj kuæi.---
Plavi Dunav

6/28/2005, 12:05 am Link to this post Send Email to vuka65   Send PM to vuka65
 
vuka65 Profile
Live feed
Blog
Friends
Miscellaneous info

Head Administrator

Registered: 06-2005
Posts: 254
Karma: -2 (+4/-6)
Reply | Quote
Re: Sionski Priorat - ProtokoliPROTOKOL BR. 18.
POVERLjIVI IZVEŠTAJ O ŠIRENjU NAŠEG POKRETA (Samo za internu upotrebu)
Svakoga dana u neku ložu sveta uðe novih 600 èlanova. Ako se naša organizacija bude širila ovim tempom, predviða se da æe se 2000. godine biti više od 40 miliona masona. Najoptimistièkija oèekivanja vezana su za afrièki kontinent Oèekuje se da æe za pet decenija celokupno stanovništvo nekih afrièkih zemalja u potpunosti preæi u nadležnost naših loža, ponajviše zelene. Sa radošæu konstatujemo da je u mnogim, naroèito istoènoevropskim zemljama, veæ zavladala prava panika jer masonstvo sve više izlazi iz okvira sekti (sajentolozi, Jehovini svedoci, adventisti, Hare Krišna, Munovci, Rozenkrojceri, Krolijevci, psihotronièari, satanisti, beli i crni gnostici, TM-ovci itd) i pretvara se u sivu eminenciju koja veæ preuzima dizgine vlasti u tim državama, prerastajuæi u jedan masovan i nezaustavljiv pokret. Strah koji se uvukao u ortodoksne hrišæane je, naravno, sasvim opravdan. Iako stoleæima rade na našem uništenju ortodoksni hrišæani jednostavni nemaju leka protiv naše sile. Izveštaj završavamo konstatacijom da su povoljno završene sve planetarne pripreme za službeno uvoðenje Novog svetskog poretka od 2000. godine. Time æe naš cilj biti ostvaren - uæi æemo u eru Crnog jajeta.


---
Plavi Dunav

6/28/2005, 12:07 am Link to this post Send Email to vuka65   Send PM to vuka65
 


Add a reply

Page:  1  2 

You are not logged in (login)