Runboard.com
You're welcome.
Homo Balkanikus

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Homo Balkanikus Jukebox
BjeloDugme
1. mesto 2. mesto
3. mesto 4. mesto
5. mesto 6. mesto
7. mesto 8. mesto
9. mesto 10. mesto

runboard.com       Sign up (learn about it) | Sign in (lost password?)

Page:  1  2 

 
vuka65 Profile
Live feed
Blog
Friends
Miscellaneous info

Head Administrator

Registered: 06-2005
Posts: 254
Karma: -2 (+4/-6)
Reply | Quote
Sionski Priorat - Protokoli


PREDGOVOR
Ova dokumenta sa tajne zajednièke skupštine ujedinjenja masona i Svetog koncila Vatikana u Institutu Svetog Jeronima u Rimu održane 1890. godine uzeo je tajno jedan sveštenik od svog prijatelja, inaèe èlana Lože i objavio ih u Francuskoj. Samom objavom u krugovima masona i katolièkog klera nastala je pometnja zbog otkrivanja strogo èuvanih tajni ovih spiritistièkih organizacija. U svim evropskim èasopisima onog vremena objavljene su prepiske o tobože nekakvim izmišljotinama i koještarijama tamo nekog izdavaèa. Meðutim, bez obzira na tolika demantija i tvrðelja da je ovo laž, jedno nisu mogli da pobiju. To je redosled dogaðaja koji se odvijao i odvija se do današnjeg dana. Ako tajni PROTOKOLI vatikansko-masonskih mudraca ne postoje, zbog èega se onda ceo sistem vlasti svetske vavilonske kule odvija baš po njemu? Piramidolog i okultist, njihov èlan Peter le Mezurije piše u knjizi "Spis o sudnjem danu": "Njihov scenario je veæ napisan, èekaju se samo poslednji detalji i scenske napomene. Iako još zamraèena, sala je skoro spremna. Dole u parteru (paklu) podzemni orkestar veæ štimuje svoje instrumente. U poslednjem trenutku se dele uloge statistima; veæina glavnih glumaca je zapoèela sa radom, pod budnim okom majstora iz Lože. Uskoro æe doæi vreme za njih da izaðu na pozornicu i spreme se za podizanje zavese. Tada æe doæi trenutak za akciju".Na pomenutoj tajnoj skupštini upuæenima je bilo jasno da æe stenogram te sednice procuriti u javnost, pa je stoga napravljen paralelni PROTOKOL koji je publici poznat kao PROTOKOL SIONSKIH MUDRACA, dok je izvornik ostao u posedu samog tadašnjeg pape i velikog majstora Lože, odnosno užeg jezgra Saveta od 300. Tek danas, obelodanjivanjem originalnog dokumenta postaje oèigledna èudovišna namera da se opravdani gnev sveta sa glavnih aktera i autora usmeri na žrtveno jagnje- Jevreje koji sa ovim dokumentom kao narod nisu imali nikakve veze. Prema tome, sasvim je taèna veza da su PROTOKOLI SIONSKIH MUDRACA falsifikat - ali èega falsifikat i èiji falsifikat, to možete èitati u redovima koji slede. Zbog èega je manipulacijom tajnih službi odijum javnosti uperen baš protiv Jevreja, kao što se danas usmerava protiv Srba? Da bi se na to pitanje odgovorilo potrebno je podsetiti da se na biblijsko vreme kada su Jevreji prognani iz starog Egipta. Tada je, na tom prostoru postojao piramidalni naèin vlasti i mišlenja, èijim legitimnim naslednicima sebe smatraju današnji masoni i visoki katolièki kler koji se skriva iza Hristovog imena. Ne slažuæi se sa takvim oblikom vladavine koji je ulazio u sve pore života, razarajuæi i porodicu i individualnost pojedinca,Jevreji kao da su slutili da æe to jednog dana dovesti do duhovnog kloniranja i zombiranja nacije, što se danas toliko oèigledno sprovodi preko medija. Izdvajajuæi se iz unifikovanog obrasca ponašanja
i standardizovanog obrasua mišljelja Jevreji su morali biti proterani da ne bi kvarili ostalu populaciju. Taj istorijski greh Jevreja nikada nije zastareo a objavljivanje lažnih PROTOKOLA SIONSKIH MUDRACA samo je jedan vid progona koji se u stalnim intervalima vrše nad ovim narodom. Objavljivanjem izvornika skinuæe se, nadamo se, bar neke maske i otvoriti bar neki peèati sa tajnih spisa pomoæu kojih se upravlja svetom.


---
Plavi Dunav

6/27/2005, 11:49 pm Link to this post Send Email to vuka65   Send PM to vuka65
 
vuka65 Profile
Live feed
Blog
Friends
Miscellaneous info

Head Administrator

Registered: 06-2005
Posts: 254
Karma: -2 (+4/-6)
Reply | Quote
Re: Sionski Priorat - Protokoli


PROTOKOL BR. 2
Za nas je neophodno da ratovi, po moguænosti ne donose nikakve teritorijalne koristi: to æe prebaciti rat na ekonomsku osnovu, i narodi æe vešto voðeni našim medijima sagledati svu silu naše prevlasti, a takvo stanje stvari staviæe ih na raspolaganje našoj intelektualnoj agenturi koja je snabdevena milionima oèiju, pogleda koje ne spreèavaju nikakve granice. Tada æe naša meðunarodna prava smrviti nacionalna prava i vladaæe narodima isto onako kao što graðansko pravo pojedinih država upravlja meðusobnim odnosima pojedinih država. Birokratija, koju mi vrbujemo iz publike, u zavisnosti od njenih ropskih sposobnosti, neæe biti iz grupe lica koju mi pripremamo za upravljanje. I, stoga æe oni lako postati pioni u našoj igri, u rukama naših uèenih i genijalnih savetnika, specijalista, vaspitanih još od ranog detinjstva da upravljaju poslovima celog sveta. Kao što vam je poznato, ovi naši eksperti crpeli su svoja znanja iz našeg centralnog arhiva, i prouèavali spise kao što su na primer naši politièki planovi, razlièiti eksperimenti, pojedina istorijska iskustva, ali su uèili i iz posmatranja svakog tekuæeg momenta. Primeæeno je da narodi nemaju istorijsku svest veæ im je ona teorijski razvijena, tako da sami nemaju nikakav kritièki odnos prema ovom pitanju Uostalom i kad misle da imaju istorijsku svest ona ne seže unazad više nego vek-dva. Šta je to prema nama koji svoje duhovne korene vuèemo još iz faraonskog
doba, a naši mistici kažu da imaju neoborive dokaze da potièemo sa drevne Atlantide. Prema tome, mi nemamo potrebe da od tih mladih naroda zaziremo. Neka se oni sada vesele, ili bore za primat, neka se meðusobno trebe i otimaju jedni drugima teritorije: važno je da stalno putem štampe, pothranjujemo njihovu slepu veru i na taj naèin njima upravljamo. Njihovi intelektualci, nastupajuæi kao mirotvorci, kupljeni za nekoliko stipendija na zapadnim univerzitetima ponosiæe se svojim znanjima, i ne proveravajuæi ih logièki sprovodiæe u delo ono što su naši agenti vešto iskombinovali u cilju vaspitanja i obrazovanja novih generauija u, za nas potrebnom pravcu. Nemojte misliti da su naše tvrdnje prazne i neosnovane: obratite pažnju na uspeh darvinizma, marksizma, nièeizma, atomske fizike, dubinske psihoanalize, fašizma i komunizma, liberalne demokratije koji su tako zgodno sa naše strane udešeni. Razoreni i pogubni znaèaj ovih pravaca za narode sa kojima eksperimentišemo, bar za nas mora biti oèigledan. Mi se moramo obazirati na savremene misli, karaktere, tenedencije naroda, da ne bismo imali promašaja u
politici i upravljanju administrativnim poslovihma. Trijumf našeg sistema, èije delove mehanizma možemo rasporeðivati na razlièite naèine, prema temperamentu koji sreæemo na putu, ne može imati uspeha ako se praktièna primena ne bude zasnivala na povezivanju prošlosti i sadašnjosti. U rukama savremenih država nalazi se velika sila koja stvara kretanje misli u narodu - to je štampa. Uloga štampe je da iznosi tobož neophodne zahteve, da prenosi žalbe narodnog glasa, da izražava i stvara nezadovoljstvo, ali se države nisu umele koristiti ovom silom, i ona se našla u našim rukama: kako vladina štampa tako i opoziciona. Kroz nju smo se doèepali uticaja, ostajuæi ipak u senci i zaklonu; zahvaljujuæi njoj prikupili smo u svoje ruke zlato, kapital, ušteðevine graðana, nekretnine, bez obzira na to dugo smo ga morali uzimati iz èitavih potoka krvi i suza... Ali mi smo se otkupili, jer su mnogi naši "revolucionari" pali za slobodu svojih naroda.


---
Plavi Dunav

6/27/2005, 11:49 pm Link to this post Send Email to vuka65   Send PM to vuka65
 
vuka65 Profile
Live feed
Blog
Friends
Miscellaneous info

Head Administrator

Registered: 06-2005
Posts: 254
Karma: -2 (+4/-6)
Reply | Quote
Re: Sionski Priorat - Protokoli


PROTOKOL BR 3
Danas vam mogu saopštiti, draga moja braæo, da je naš cilj veæ na nekoliko koraka pred nama. Ostaje još jedan mali prostor, i ceo naš put gotov je veæ da sastavi svoj
put simboliène Zmije kojom mi predstavljamo svoju vlast. Kada se taj krug sastavi sve države sveta biæe njime zatvorene i stegnute kao snažnom presom. Savremeni ustavi država uskoro æe nestati, jer smo ih mi iznutra razorili kriminalom, korupcijom i politièkim aferama. Politièari i slepa narodna sila, buduæi razjedinjeni našim manipulacijama, izgubili su svaki znaèaj, jer su kao slepac bez palice posve nemoæni. Da bismo podstakli vlastoljubce na zloupotrebu vlasti mi smo suprotstavili jedni drugima sve snage, razvivši njihove liberalne tendencije, ka nezavisnosti. Mi smo u tom pogledu naoružali sve nezdrave ambicije. Od država napravili smo arene na kojima se odigravaju smutnje i meteži. Još malo pa æe se
neredi, propadanja banaka i firmi pojaviti svuda...Neumorni brbljivci pretvorili su sednice parlamenta u vulgarne oratorske utakmice. Smeli novinari, nestruèni pamfletisti, potkupljeni a da to i znaju, svakodnevno napadaju administrativni personal. Zloupotreba vlasti definitivno æe pripremiti sve ustanove za pad, i sve æe poleteti strmoglavce pod udarcima izbezumljene gomile. Narodi su sirotinjom prikovani za teški rad jaèe nego što ih je prikivalo nekadašnje ropstvo: od njega su se ovako ili onako mogli osloboditi, mogli su se s njim obraèunati, no od ove nevolje se ne mogu otrgnuti. Mi smo uneli u ustave takva prava koja su za mase fiktivna a ne stvarna. Sva ova takozvana "ljudska prava" i sl. mogu postojati samo u idejama koje se u praksi nikad ne ostvaruju. Sve kategorije graðana, razlièitih profila zanimanja predstavljaju samo ljudski materijal kojim se najlakše vlada oduzimanjem garancije u vezi stalne i sigurne zarade, i "bacanjem mrvica sa našeg stola" kao naknadu za njihove glasaèke listiæe prilikom izbora naših ludi za važne državne funkcije. Pod našim rukovoðenjem narodi su manje više uništili vlastitu aristokratiju, a ono što je ostalo veæ je u procesu propadanja ili mora da se bavi poslovima nedostojnim njihove "plave" krvi. Aristokratiju je bilo važno uništiti jer je ona èuvala kroz vekove izvornu nacionalnu svest, i buduæi imuænom, posedovala je dokumente, povelje, peèate, ugovore i sl. što je spreèavalo rastakanje tog njihovog nacionalnog tkiva. Sada, meðutim, mi æemo organizovati da narodi padnu pod nemilosrdni pritisak špekulacijom obogaæenih probisveta, varalica i
mafijaša. To æe trajati odreðeno vreme a onda æemo se mi pojaviti kao tobožnji spasioci sa predlogom da stupe u redove naše vojske (partije) - socijalista, anarhista, komunista, kojima mi uvek ukazujemo potporu tobože zbog bratskog pravila opšte ljudske solidarnosti našeg socijalnog masonstva. Aristokratija, koja se po pravilu koristila radom radnika, bila je zainteresovana da njeni radnici budu siti, zdravi i snažni. Naša zainteresovanost ide u obrnutom smeru - u degeneraciju naroda. Veæ vršimo uspešne oglede na širem uzorku na podruèju Afrike,Južne Amerike i na nekim pacifièkim ostrvima. Hoæu da kažem da je naša vlast u hroniènom izgladnjivanju masa, slabljenju radnika, doziranom trovanju hrane i vode, jer im to slabi vlastitu volju te se automatski potèinjavaju našoj volji nemajuæi u tom stalju ni snage ni energije da se odupiru. Glad je moæno sredstvo za manipulaciju jer se iz nje razvijaju psihološki fenomeni - zavist i mržnja. Kada one zavladaju gomilama mi te mase pokreæemo i njihovim rukama brišemo i satiremo one koji nam se ispreèe na našem putu.Jer pascitur in vivis livor, post fata guiescit (Zavist se hrani živima, posle smrti miruje).
KADA DOÐE VREME DA SE NAŠ GOSPODAR CELOGA SVETA KRUNIŠE- TADA ÆE TE ISTE RUKE ZBRISATI SVE ONO ŠTO BI NjEMU MOGLO BITI NA SMETNjI.
Svetina se odvikla da misli bez naših nauènih saveta. Zbog toga æemo mi, kad nastupi carstvo naše, obavezno uvesti u narodne škole jedinu istinsku nauku – nauku o ureðenju ljudskog života, društvenog ureðenja, poput stroja ili, poslužimo se slikom iz prirode, poput mravinjaka, koje zahteva strogu podelu rada, a sledstveno tome i podelu ljudi na klase i staleže. Naravno, najvažnije elemente ove nauke u sistemu vlasti i tehnici vladanja zadržaæemo za sebe, svetini bi prezentovali shemu odnosa, organizaciju svih segmenata društva, gde bi svaki pojedinac sebe video kao jednu ciglu u zidu naše svetske piramide. Izuèavajuæi ovu nauku narodi æe poèeti dobrovoljno da se pokorovaju vlastima i ovakvom državnom ureðenju.Što se tièe sadašnjeg stanja nauke i pravca

---
Plavi Dunav

6/27/2005, 11:50 pm Link to this post Send Email to vuka65   Send PM to vuka65
 
vuka65 Profile
Live feed
Blog
Friends
Miscellaneous info

Head Administrator

Registered: 06-2005
Posts: 254
Karma: -2 (+4/-6)
Reply | Quote
Re: Sionski Priorat - Protokoli


PROTOKOL BR. 4
Što se tièe republike kao državnog ureðenja, svaka od njih u svom razvoju prolazi kroz nekoliko stadijuma.Prvi stadijum predstavla krvavi haos stvaranja, u kome se
najlakše lovi u mutnom i zadobijaju odgovarajuæe pozicije, materijalna dobra i nekretnine protivnika. Jer , victoria in civilibus bellis semper est insolens. (Pobeda u graðanskim ratovima je uvek bezobzirna). Nakon smirivanja strasti sprovodi se demagoška kampanja radi ostvarivanja novog politièkog okvira i programa koji želimo nametnuti. Od veštine trajanja kampanje i uverljivosti ove demagogije zavisi dužina trajalja ove faze. Posle toga, kao posle zamora materijala, dolazi treæa faza - faza anarhije koja neminovno vodi ka diktaturi. Naša organizacija deluje prikriveno iza leða raznih nacionalnih agenata koji sprovode interese zemalja kojima pripadaju, a koje mi vrlo èesto vešto iskoristimo, a da oni toga nisu ni svesni, što nas oslobaða obaveze da trošimo sredstva na suvišnu dugoroènu administraciju. Vrbovaljem postojeæih administrativnih službenika iz zemalja koje želimo da pokorimo i kooptiraljem u naše redove mi stvaramo organizaciju takozvanog UNUTRAŠNjEG MASONSTVA. SPOLJAŠNjE MASONSTVO predstavlja nevidljivu silu uz èiju se pomoæ gradi unutrašnji i spoljašnji Novus ordo seclorum (Novi svetski poredak). Za takve pojedince iz državnog aparata do kojih nam je stalo, uvek imamo nekoliko vrsta mamaca kojima oni neæe moæi da odole. Prvo, moramo istražiti psihološku strukturu dotiène osobe što znaèi ispitati njegove mane, osobine i utvrditi njegove slabosti. (Ovo isto važi i za uticajne bogate ljude, ljude od duha i pera...). U sledeæoj fazi naši ljudi od poverenja poturaju mu onaj spisak VRLINA SLOBODNIH ZIDARA: "Slobodni zidar može postati èovek neporoèan, obdaren dobrim osobinama, i Otadžbini istinski odan. On mora imati verno, rodoljubivo srce, mora biti milosrdan, skroman i daleko od mržnje i osvete. Slobodni zidar mora biti velikodušan i darežljiv, ali bez razmetanja, otvoren neprijatelj poroka, branilac vrlina. On mora biti uredan i umeren u svemu.Slobodan zidar mora biti dobar graðanin, dobar muž, otac, sin i srodnik, revnostan u vršenju dužnosti. On mora biti bez predrasuda, rukovoðen razumom i istinoljubljem. Slobodni zidar mora biti postojan, hrabar i oprezan. Njega treba da rukovodi mudrost, istina, lepota i poštenje. On mora da bude pristojan, popustljiv, otmen, dostojanstven, oprezan i æutliv, uviðavan, smeran i ljubazan. Slobodni zidar mora biti pouzdan ali i obazriv. On se mora uzvisiti nad samim sobom i ostati na terenu èiste objektivnosti. Uz ovaj ganutljivi spisak vrlina, u zavisnosti od njegovih duhovnih afiniteta može mu se ponuditi otvoreni konto u našim bankama, odreðeni bolji društveni položaj, moguænost povoljne kupovine (taènije reèeno besplatno preuzimanje) razlièitih firmi ili nekretnina. Ukoliko je reè o umetnicima i nauènicima, oni su jeftiniji i naivniji, pa se uz malo sreæe mogu u naše mreže uplesti pomoæu: studijskih boravaka na duži ili kraæi period, manjih stipendija, olakšanog i bržeg štampalja knjiga, veštaèkim stvaranjem hijerarhije vrednosti u literaturi i umetnostima kakva nama odgovara; omoguæavanje izlaganja slika u najpoznatijim galerijama sveta, kroz reklame za koncerte... èime se s jedne strane postiže duhovna nivelacija i željeni smer daljeg razvitka, a s druge strane se vanserijski stvaraoci, ukoliko nam se svesno ili nesvesno ne priklone, za života odstranjuju i èijim delom posle njihove smrti možemo slobodno da manipulišemo. Uopšte, da umovi svetine ne bi stizali da misle i zapažaju mi im moramo redovno praviti program. Zato: nulla civitas quiescere potest; si foris hostem non hebet, domi invenit. (Nijedna država ne može biti mirna; ako nema neprijatelja spolja, naæi æe ga kod kuæe.) Naporne borbe za premoæ, udarci u ekonomskom životu stvoriæe, i veæ su stvorili razoèaranja, hladne i nemilosrdne drustvene sisteme. Sva društva imaæe potpunu odvratnost prema višoj politici i religiji, koje æe postepeno da preuzmu samo naši ljudi.


---
Plavi Dunav

6/27/2005, 11:51 pm Link to this post Send Email to vuka65   Send PM to vuka65
 
vuka65 Profile
Live feed
Blog
Friends
Miscellaneous info

Head Administrator

Registered: 06-2005
Posts: 254
Karma: -2 (+4/-6)
Reply | Quote
Re: Sionski Priorat - Protokoli


PROTOKOL BR. 5
Delujuæi iznutra, odnosno razarajuæi postojeæe državno i društveno ureðenje, stvaranjem nestabilnosti, nemira, unutrašnjih sukoba i graðanskih ratova mi vršimo pokretanje i izmeštanje stanovništva iz nacionalno homogenih u tuðe sredine. Ono æe morati da živi pod geslom: nulla tera exilium est,sed altera patria. (Nijedna
zemlja nije zemlja izgnanstva, veæ druga otadžbina). Na taj naèin æemo razvijati kosmopolitska uverenja i sprovoditi ideju melting pot-a. Naravno, takve "šarene" sredine biæe stalni izvor nestabilnosti i nesigurnosti, što nam omoguæava primenu diktatorskih oblika vlasti. Ona mora biti u stanju da u svakom trenutku uguši represivnim merama bilo kakvu manifestaciju nezadovoljstva svetine. Pored naše teorije i prakse koju smo sistematski razvili u cilju upravljanja masama na raspolaganju imamo još dva moæna sredstva za kretenizovanje nacija, a to su mediji i razbijeni obrazovni sistem. Mediji tu imaju posebnu ulogu. Što se umetnosti tièe ona mora biti svedena na nivo kièa i šunda, i oko tih stvari vrteæe se veliki novac, što æe dodatno destabilizovati misaonu strukturu onih retkih pojedinaca koji požele da se tome odupru ili da eventualno poènu da tragaju za istinom.Jedina istina biæe naša istina i kuda god da krenu doæi æe do nas. Obrazovni sistem moramo opteretiti nepotrebnim podacima, usmeriti ga i specijalizovati. Što se tièe "društvenih nauka" njih moramo neutralizovati bezliènim nevažnim i dosadnim èinjenicama, strogo vodeæi raèuna da se na primer istorija više izuèava globalno nego nacionalno, da se iz književnosti više poklanja pažnja piscima kooptiranim u naše redove. "Prirodne nauke" je NEOPHODNO ATEIZOVATI. Vi i sami znate da je ovo od fundamentalne važnosti, jer samo na taj naèin možemo zadržati njenu relativnu nedodirljivost, magijski okovanu formulama i brojevima. U protivnom suština naših istraživanja prodrla bi u populistièke slojeve i smisao našeg traganja bio bi oktriven. Ali o tome æemo drugom prilikom. Osim toga, da bi se javno mnenje uzelo u svoje ruke treba ga dovesti u nedoumicu iznošenjem sa raznih strana mnoštva, protivreènih mišljenja, sve dok se masa ne izgubi u tom lavirintu i ne pomisli da je najbolje nemati nikakvog mišljenja u pitanjima politike, dok sami ne poènu izjavljivati da ih politika ne interesuje i da nije njima, "obiènim ljudima" dato da to razumeju, nego to može znati samo onaj koji rukovodi i upravlja društvom. Ovo je prva tajna. Ona æe nam omoguæiti da èak budemo i nagraðeni za
svoj angažman jer populi grati est praemis afficere bene meritos de re publica "fratris" . (Dužnost je zahvalnog naroda da nagradi "braæu" zaslužnu za državu).
Druga tajna, potrebna za uspeh uprave, sastoji se u radu na umnožavanju nedostataka, strasti, da se niko u tom haosu ne bi mogao snaæi i da ljudi usled toga prestanu razumevati jedan drugoga. Nemojmo zaboraviti, braæo moja, plerumque in calamitate ex amicis inimici existunt. (Najviše u nesreæi od prijatelja postaju neprijatelji). Ova æe nam mera poslužiti još i za to da posejemo razdor meðu partijama (na èijem æemo umnožavanju broja takoðe raditi podgrevajuæi vlastoljublje kod potencijalnih voða), dalje da razjedinimo sve kolektivne snage koje još neæe da nam se pokore, da se svuda infiltriramo da bi obeshrabrili svaku liènu inicijativu koja bi bilo kako mogla smetati našoj stvari. NEMA NIŠTA OPASNIJE ZA NAS OD LIÈNE INICIJATIVE. (Vi znate da umalo zbog toga pre dve hiljade godina nije sve poteklo neželjenim tokom za nas, ali i o tome æemo razgovarati drugi put). Dakle, ako je lièna inicijativa genijalna, ceo naš posao može da nestane kao mehur od sapunice. Konaèni cilj, izgradnja hrama nad celim èoveèanstvom, u našoj vizuri nikada neæe ostvariti ukoliko se otkrije ceo naš projekat Zato je opasna svaka lièna inicijativa pojedinca, niko ne sme da deluje van naših pravila da se ne bi srušila ova još uvek krhka i eterièna tvorevina. Mi moramo vaspitavati njihova društva tako da oni pred svakim poslom gde je potrebna inicijativa moraju nemoæno i beznadno spuštati ruke i obarati glavu. Pritom æe neodoljivo lièiti na zombe. Uvek se rado setim te ljupke prièe o postupku za njihovu proizvodnju. Na Haitiju, gde je veliko ogledno dobro, taj postupak se veoma usavršio. Pojedince koje odaberemo dovedemo u stanje klinièke smrti. Njihova porodica ih pokopa, mi ih izvadimo iz grobova, reanimiramo, ali odvodeæi ih u drugu sredinu u njihovoj psihi stvorimo utisak da su oni mrtvi i sada provode zagrobni život Hranimo ih veoma malo, hranu im ne solimo, vraèi koji vode te poslove kažu da oni mogu da se sete da su živi ukoliko jedu soljenu hranu, i sve u svemu odlièna su besplatna radna snaga za obavljanje najtežih fizièkih poslova. Ukoliko se neko seti o èemu se radi, i pored mera predostrožnosti, mi definitivno
završavamo s njim, što ne znaèi ništa, jer je on i tako zvanièno mrtav. Sad slièan projekat isprobavamo na široj populaciji, mada nam èesto stvari izmaknu kontroli. Ali kada naš hram bude gotovo neæe biti odstupanja od pravila koja se postave u laboratorijskim uslovima na mikro planu, jer æe i makro plan biti jedna velika laboratorija. U svakom sluèaju, naša aktivnost mora toliko zamoriti svetinu, da æemo je prinuditi da nam sama ponudi kompletnu meðunarodnu vlast kojom æemo po svom nahoðenju i bez ikakve kontrole moæi u sebe da usisamo sve državne sile sveta i da obrazujemo nadvladu. Umesto trenutnih neposlušnih politièara sveta postaviæemo Nadvladinu Administraciju. Ta administracija predstavljaæe pipke,
možda taènije reèeno klješta ispružene na sve strane, a u sredini æe biti naša kolosalna organizacija ukrašena plamenom zvezdom èijim pet krakova predstavljaju èoveka. U sredini zvezde stajaæe slovo - G - (u znaèenju univerzalna geometrija, genij, gravitacija, graditelj, gnosa). Niko nam neæe moæi odoleti. A tada vae victis! (Teško pobeðenima!)


---
Plavi Dunav

6/27/2005, 11:52 pm Link to this post Send Email to vuka65   Send PM to vuka65
 
vuka65 Profile
Live feed
Blog
Friends
Miscellaneous info

Head Administrator

Registered: 06-2005
Posts: 254
Karma: -2 (+4/-6)
Reply | Quote
Re: Sionski Priorat - Protokoli


PROTOKOL BR. 6
Draga braæo, sada se obraæam našim mladim kolegama, vi znate zvaniènu verziju našeg istorijata. Naime, slobodno zidarstvo (framasonstvo, masonerija) kako ga danas poznajemo i kako ono danas misli, oseæa, radi i deluje, postalo je 1717. godine u Londonu. Naravno, nismo se mi oduvek zvali masoni. Kroz istoriju smo menjali ime, ali je to bio i ostao uvek isti duh, duh našeg Velikog Graditelja. Našu slobodnozidarsku misao nalazimo, èuvamo (a i danas tajno upražljavamo) u okviru Egipatskih misterija, Dionizijevih misterija Eleuzinskog saveza, Pitagorine družbe, Templara, Vitezova Ružinog krsta, Cehova kamenara i zidara, Vudu zajednice itd. Neki drže da je slobodnozidarska misao našla izraz u delima Zoroastara, Konfuèija, Bude, Mojsija, Hrista i njegovog Preteèe sv. Jovana Krstitelja. To je naravno samo delimièno taèno, jer smo mi iskoristili njihovo delo i uticaj i preokrenuvši ga preusmerili u željenom pravcu, zato što, braæo moja mi se ovde uèimo da postanemo Majstori manipulacije. Nažalost, moram da kažem da smo pravili i mnoge greške tokom istorije. Osnovna greška je što smo radili na pojedinaènom, a ne na globalnom planu. Ipak, dosledno smo se držali èetiri osnovne poluge vlasti èiju su tajnu, a da bi trajala kroz vreme i bila samo u odabranim rukama, ljubomorno èuvali staroegipatski sveštenici, naša braæa gotovo redovno reinkarnirana u nama, danas. Ti zapisi su zabeleženi na posveæenim tarot kartama, a sami mehanizmi vlasti bili su izraženi likovno kroz èetiri simbola: novèiæ, kupu punu crvene teènosti, maè i štap. Pošto mi neprestano vladamo na principu dihotomija, obraæajuæi se donjoj nagonskoj ljudskoj prirodi onda i svi simboli imaju upravo to dvostruko znaèenje. Za poèetnike, radoznalce i one koje mislimo da vrbujemo simbolima smo dali lepa mistièna i romantièna objašnjenja. Tako je novèiæ - simbol sjaja, materijalnog sveta, vezan za element zemlje, simbol kojim se prizemljuju sadržaji iz duhovnog sveta, simbol promene. Kupa puna crvene teènosti je sveto vino, eliksir mladosti, sveti Gral, prièešæe na naš naèin: to je simbol vezan za element vode. Maè je penetraciona sila kojom prodiremo u duhovnu sferu, simbol vezan za element vatre, dok je štap - žezlo i znak dostojanstva vezan za element vazduha. Naravno, ova prièa jedino važi za nas, visoke posveæenike dok na ostale delovanje ovih simbola vrši dijametralno suprotan uticaj. Novèiæ - novac je najmoænije pokretaèko sredstvo na zemlji. U njega je ulivena velika kolièina energije i kao takav on izaziva neodoljivu pohlepu i ogromnu želju za posedovanjem. Znaèajan je kao argumentum ad crumentam (dokaz za podmiæivanje). On se vrti, obræe, izaziva, i èesto materijalno uništava egzistencije ljudi kad isklizne, uništavajuæi usput i svaku duhoviost. Videte, quaeso, quid potest pecunia! (Pogledajte, molim vas, šta može novac!) Kupa ispunjena crvenom teènošæu je zaista za nas eliksir života koju moramo redovno puniti... uostalom zašto ne reæi - krvlju nevinih.Jedino strah, egzistencijalni, životinjski može prinuditi svetinu na poslušnost. Maè nije samo snaga oružja, ovim maèem smo "krstili" 900 miliona ljudi na planeti uèinivši od njih poslušne vojnike, automatizovane i nesvesne. Ovaj maè – krst nam je najuspešnija podvala èoveèanstvu. Ni ona razapinjanja koja smo ranije upražnjavali nisu bila tako delotvorna kao ovo stvarno èarobno sredstvo. Preko njega razvili smo ius gladii (Pravo maèa - jaèeg). Poslednji simbol, štap, koji ima dva kraja, za nas je žezlo, dok je donji, drugi kraj, batina namenjena svetini kojom upravljamo. Njome uverljivo sprovodimo svoj uticaj koristeæi je kao argumentum baculinum (dokazivanje batinom). Gospodo ekonomisti koji ovde prisustvujete, uviðate li svu ingezionost ovih u suštini jednostavnih poluga vlasti. Ali, vratimo se tekuæim pitanjima. Naše, inaèe ogromne monopole i koncerne moramo i dalje ukrupnjavati sve dotle dok ne budemo kontrolisali apsolutno sve na globalnom nivou. Takoðe, moramo raditi na proširivanju svetske banke podataka, sa posebnim akcentom na jedinici za kupoprodaju nekretnina. Niko više neæe moæi da trguje dok od nas ne dobije peèat i odobrenje. Dalji cilj je kontrola nad svim parcelama, prirodnim resursima i bogatstvima na zemljinoj kugli. Ovo je od fundamentalnog znaèaja za nas, jer na taj naèin možemo izvršiti tihu okupaciju nacionalnih država i likvidaciju njihovog suvereniteta, inaèe glavne prepreke našem prodiranju. Jer mi delujemo lokalno,a razmišljamo mondijalno. (think globaly – act localy)


---
Plavi Dunav

6/27/2005, 11:53 pm Link to this post Send Email to vuka65   Send PM to vuka65
 
vuka65 Profile
Live feed
Blog
Friends
Miscellaneous info

Head Administrator

Registered: 06-2005
Posts: 254
Karma: -2 (+4/-6)
Reply | Quote
Re: Sionski Priorat - Protokoli


PROTOKOL BR. 7
Aristokratija gojska, puèka, rajinska "narodna" kako oni vole da kažu je, umrla kao politièka sila i o njoj više ne moramo da vodimo raèuna: ali kao teritorijalii vlasnici prema naslednom pravcu su još uvek za nas škodljivi, tim više što mogu biti samostalni u pogledu materijalnih izvora za svoj život. Zato, mi je moramo po svaku cenu lišiti zemlje. Najbolji naèin za ostvarivanje tog cilja je drastièno poveæanje poreza na zemlju sa progresivnim kamatama što æe dovesti do zaduženja zemlje. Ova mera æe održavati zemlju, odnosno one koji su na njoj i koji je obraðuju. U stanju bezuslovne potištenosti. Ne umejuæi po zakonu nasleðivanja da se zadovoljavaju malim, njihovi aristokrati æe vrlo brzo bankrotirati. U isto vreme treba pojaèano štititi trgovinu i industriju, a pre svega - špekulaciju, èija se uloga sastoji u tome da bude protivteža industriji: bez špekulacije, industrija æe umnožiti privatne kapitale i poslužiæe jaèanju i podizanju zemljoradlje i osloboditi zemlju od prezaduženosti stvorene lihvarskim zajmovima naših agrarnih banaka. Vi znate, vrla moja braæo, na koji naèin mi osnivamo banke i u koju svrhu. Ipak nije na odmet da vas podsetim na jedan pouèan primer kako se može ljudsko milosrðe i dobrota unovèiti, Leta gospodnjeg 1692. naš brat franjevac, po imenu Barnaba, da bi "pomogao** gradskoj sirotinji, osnovao je u Peruði banku posebne vrste, mons pietatis (brdo pobožnosti). Poèetni kapital stvoren je skromnim prilozima. Fra Barnabaova ideja se pokazala izuzetno uspešnom. Brdo koje se u poèetku sastojalo od gomilice novèiæa raslo je i raslo, a institucija pola štedionica, pola zalagaonica, uskoro se razvila u poslovno preduzeæe s ogromnim obrtom. Na slièan naèin osnovana je i naša Banco Di Santo Spirito (Banka Svetog Duha), razume se u cilju širenja našeg uticaja i pseudohrišæanstva. Tokom vremena pojavili su se podražavaoci u svim velikim gradovnjma Italije, Španije, Latinske Amerike itd. Naravno, karitativna strana je pritom potpuno izgubila na znaèaju, ali js ostalo njeno pobožno ime, i tako lanac montes de piedad cvetaju do dana današnjeg. Dakle, naš generalni plan je da industrija preko špekulacije isiše iz date zemlje sav kapital koji æe se naravno sliti u našu Svetsku banku. Da bismo srušili lokalne industrije kao pomoæ špekulaciji, pustiæemo u pogon propagandnu mašineriju koja æe u pojedincima na širokom planu izazvati niže nagone i potrebe za raskoši i posedovanjem. Podiæi æemo radnièke nadnice, koje svejedno neæe doneti nikakve koristi radnicima, jer æemo istovremeno izazivati poskupljivalje najvažnijih životnih namirnica, tobože usled opadanja zemljoradnje i stoèarstva; osim toga, vešto i duboko æemo potkopavati izvore proizvodnje, navikavajuæi radnike na anarhiju, drogu i alkohol, a delom rasejati po svetu da sve poènu iz poèetka,
i da se bore na najnižem nivou za vlastitu egzistenciju. Da bi pravo nalièje stvari ostalo za svetinu neprimetno, mi æemo ga prikriti tobožnjom težnjom za prosperitetom radnika i graðana zasnovanim na velikim ekonomskim principima èija smo pravila igre opet mi napravili. Što se tièe podizanja cena instalirali smo dva modela. Jedan se odnosi na zapadni svet u koji smo se potpuno integrisali i tu planski, periodièno podižemo cene kako ne bi izazivale veæe socijalne potrese i na taj naèin remetili naše globalne planove. To je, dakle, dogovoreno, ciljno poveæanje cena, koje je strogo pod našom kontrolom, a koje samo naizgled podleže zakonima tržišta. Drugi se odnosi na istoèni svet i tu izazivamo spiralno podizanje cena, kada jedan proizvod vuèe drugi artikl i tako ta anarhija se odvija u vidu beskrajne spirale.


---
Plavi Dunav

6/27/2005, 11:54 pm Link to this post Send Email to vuka65   Send PM to vuka65
 
vuka65 Profile
Live feed
Blog
Friends
Miscellaneous info

Head Administrator

Registered: 06-2005
Posts: 254
Karma: -2 (+4/-6)
Reply | Quote
Re: Sionski Priorat - Protokoli


PROTOKOL BR. 8
Vi, draga braæo, znate da je naš cilj ureðenje ljudske populacije po ugledu na insekte. Kada kažemo da mason mora tražiti uzore u prirodi u procesu svog samorazvitka, onda naravno mislimo na ovaj aspekt prirode. Prema tome, naš ideal je da postoje mase radnika, koji æe neprestano za nas raditi, bez razvijene vlastite svesti, nekoliko multimilijardera, naravno naših èlanova, policajci i vojnici. U celoj Evropi, a naravno i na drugim kontinentima moramo stvarati vrenja, tenzije, ratna žarišta, razdore i neprijateljstva. Osim što vršimo prodaju oružja, što je izvanredan izvor prihoda, mi planski vršimo smanjenje populacije na planeti. U tu svrhu preduzimamo i ciljno redukovanje odreðenih remetilaèkih populacija, pa i njihovo potpuno uiištenje. U tome je dvostruka korist: prvo, na taj naèin prema sebi držimo u respektu sve zemlje koje dobro znaju da smo mi u stanju, po vlastitoj želji, izazvati nerede ili vratiti red; sve su zemlje navikle u nama da vide neophodni pritisak; drugo, intrigama æemo povlaèiti sve konce koje smo pružili u sve državne kabinete putem politike, ekonomskih ugovora ili dužnièkih obaveza. Mi æemo, stvorivši tzv. "službeni jezik' u ovim aktivnostima se vladati po naizgled etièkim zakonima, dakle izgledaæemo pošteno, popustljivo, spremni na kompromise. Na taj naèin narodi i njihove vlade, koje smo navikli da gledaju samo pokazanu stranu onoga što mi predstavljamo, smatraæe nas još za dobrotvore i spasioce ljudskog roda. Jer vulgus mutabile (svetina je nestalna). Meðutim, na svaki otpor i protivdejstvo, mi moramo biti u stanju da odgovorimo ratom sa susedima one zemlje koja se osmeli da nam protivstane. Ukoliko i susedi pomisle da nam se kolektivno usprotive, mi moramo odgovoriti opštim ratom. Ukoliko uništimo veliki deo èoveèanstva, možda i kompletnu civilizaciju, što nije iskljuèeno ako se budemo oseæali ugroženo, za šta smo inaèe razvili dovoljno oružja, doæi æe novi naraštaji ljudi koji æe otkriti naše sakralne graðevine, našu veliku piramidu; staæe pred nju oèarani, ugledaæe naše simbole ispisane po njoj i nastaæe nove generacije koje æemo da zgrabimo, uvuèemo u lavirinte razmišljanja (nikako promišljanja), razdvojiæemo im umove, obeæavati nesluæene tajne, izuzetne moæi, šaputati im o našem Velikom Graditelju, ovladati njihovim dušama, stvarati nove armije poslušnika i nastaviti ubojiti, krvavi, spiralni hod kroz vreme. A vreme... naravno za njih propadljive, meke, uboge, ispunjene silnim strahovima ono ubrzano otkucava. Dok god mi postojimo, osobito naš okamenjeni simbol na zemlji, sublimat naše energije, postojaæe sve te kategorije. Trudiæemo se da relativizujemo veène istine i opsenama da vladamo svetom, jer vulgus veritatis pessimus interpres (svetina je najgori tumaè istine).


---
Plavi Dunav

6/27/2005, 11:54 pm Link to this post Send Email to vuka65   Send PM to vuka65
 
vuka65 Profile
Live feed
Blog
Friends
Miscellaneous info

Head Administrator

Registered: 06-2005
Posts: 254
Karma: -2 (+4/-6)
Reply | Quote
Re: Sionski Priorat - Protokoli


PROTOKOL BR. 9
Draga moja braæo,
Svaka naša stopa kojom smo prošli natopljena je krvlju, svaki naš potez izazivao je bujice te teènosti, svaku našu reè ispunjavala je krv neiniciranih, neprosveæenih, nevinih kako oni vole da kažu. Taj eliksir, ta dragocena tekuæina što nas hrani, opija, daje nam život, najveæa je tajna u našem uèenju. Nje nema nikad dovoljno, a posebno sada, kad se mi širimo, treba je sve više. Veæ dve hiljade godina uporno se održava ona prièa o Isusu iz Nazareta. Za naše neprijatelje on je sin Božiji ali za nas je bio i ostao velika opasnost. Seæate se da je i naš agent Irod, saznavši za njega od svojih uvaženih astrologa, pokušao da ga eliminiše još na poèetku njegove zemaljske egzistencije. Neupuæeni bi se èudili na koji naèin smo mi znali da æe on doæi na ovaj svet To smešno pitanje izlišno je i postavljati. Ne smemo zaboraviti da
je tehnika ukidanja vremena u svesti medija izuzetno delotvoran metod. Uz to se koriste i razni simbolièki rekviziti poput svastike ili kukastog krsta, u suštini temporalnog znaka promene, koji se obræe odreðenom brzinom u željenom pravcu.
Delujuæi njime ostvarujemo:
- privlaèenje aktivne penetracione crne moæi, sa svim logiènim konsekvencama, po odabrani cilj;
- zgušnjavanje vremena, što znaèi da ubrzavamo sled dogaðaja u funkciji vremena;
- izazivamo pomeranja bliska prirodnim kataklizmama, a to se postiže rotacijom astralne piramide oko svoje ose, èija putanja se shematski predstavlja u vidu zmijolikog prstena,
- sam simbol svastike jeste ravnoraki krst èiji su kraci slomljeni. S obzirom da je krst simbol naših neprijatelja, i taj èin lomljenja predstavlja lomljenje njihove snage, i moæi:
- u isto vreme ovaj krivi, kukasti krst predstavlja i podeljenu osnovu piramide, a njegovo otvaranje omoguæava rotaciju, i gore pomenuto delovalje.
Za otkrivanje novih sadržaja potrebno je koristiti uvek nove, mlade, naivne i po moguænosti nevine osobe, jer one imaju tu moæ da izvuku tajne iz onih, za nas zabranjenih sfera.---
Plavi Dunav

6/27/2005, 11:56 pm Link to this post Send Email to vuka65   Send PM to vuka65
 
vuka65 Profile
Live feed
Blog
Friends
Miscellaneous info

Head Administrator

Registered: 06-2005
Posts: 254
Karma: -2 (+4/-6)
Reply | Quote
Re: Sionski Priorat - ProtokoliPROTOKOL BR. 10
Dakle, da se vratim na poèetak naše teme. Kada se Isus rodio, naš vrli brat Irod sve je uèinio da spreèi te potrese koje je ovaj kasnije izazvao. Pobio je svu decu do dve godine po Vitlejemu i okolini, ne bi li ga neutralisao prilikom tog ciljnog èišæenja. Planirano je da krivicu za ovu akciju kasnije svalimo na Nazareæanina (pošto zloèini ne zastarevaju) sa obrazloženjem da je on svojim postojanjem i kasnijim delovanjem toliko štete naneo da je sam izazivao u pojedincima ubilaèke porive. Taj prvobitni plan kasnije smo u hodu modifikovali, pisane izvore smo vremenom preinaèavali, tako da sada u ovoj zvaniènoj verziji imamo prilièno fragmentiranu i nepovezanu prièu sa dosta praznina i širokim moguænostima tumaèenja. Mi smo znali da je Isus posebna pojava sa izuzetnim sposobnostima. Posedovao je šest energetskih taèaka zraèenja koje su mu davale one neobiène osobine, nesvojstvene
proseènom èoveku. Bioenergetski potencijal mu je bio praktièno neiscrpan jer je savršeno korespondirao sa šest rotor-taèaka energetskog zraèenja ove planete (kao
što Zemlja bezvremeno korespondira sa drugim planetama i Suncem u svemiru). Posedovao je antigravitacione sposobnosti, i sva ta èuda koja je èinio izvodio je jednostavno i prirodno.Vidite, i sam postajem sentimentalan dok o ovome govorim. U zlatno doba èoveèanstva i drugi ljudi su posedovali ovakva svojstva, ali vremenom, ta šesta energetska taèka se ugasila, a na planetarnom nivou utonula duboko pod okean. Mi pokušavamo da našim posveæenicima vratimo tu taèku, da je upalimo, i to radimo putem krvi, ali pritom prilièno izmenimo liènost pojedinca.
Za Isusa nije bilo tajni. Znao je sve, èitao je sled dogaðaja u trenu, na mnoge je i sam uticao ispravljajuæi životne tokove - sudbine pojedinaca. Postavljao se kao narodni uèitelj. Sve što je znao hteo je da prenese tim niskim stvorovima, toj svetini. Sva ta divna tajna znanja - znanja koja predstavljaju apsolutnu moæ - hteo je da preda njima, govoreæi da su svi ljudi jednaki pred Bogom i da su braæa. Možda pred Bogom jesu, ali pred našim Velikim Graditeljem nisu, zato smo morali da ga zaustavimo jer je pretio raspad sistema, kolaps hijerarhije i vrednosti koje
smo mi èoveèanstvu nametnuli. Naša svetska piramida poèela je opasno da se ljulja. Da je uspeo da uradi sve ono što je naumio mi više ne bi postojali. Govorili smo mu da je jedan od naših, nudili smo mu našu vlast, našu moæ, a on je sve to odbacio sa tvrdnjom da mu je dovoljna njegova. Nikada se sa opasnijim neprijateljem nismo susreli od kada delujemo na ovoj planeti.


---
Plavi Dunav

6/27/2005, 11:56 pm Link to this post Send Email to vuka65   Send PM to vuka65
 


Add a reply

Page:  1  2 

You are not logged in (login)